Recent Posts


 • สวพ. บริการวิชาการแก่สังคม

  สวพ. บริการวิชาการแก่สังคม

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้แก่ อาจารย์กิ่งกาญจน์ พิจักขณา อาจารย์คมเขต เพ็ชรรัตน์ อาจารย์มยุรี เรืองสมบัติ..


 • โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาของชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี (ครั้งที่ 2)

  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาของชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี (ครั้งที่ 2)

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คือ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ ดำเนินการติดตามประเมินผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาของชุมชนจังหวัด..

 • ติดตามประเมินผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) สมุนไพรแปรรูปกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย

  ติดตามประเมินผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) สมุนไพรแปรรูปกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการติดตามประเมินผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) โครงการการพัฒนาต่อยอดสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ได้แก่ การทำมะกรูดแปลงร่าง และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 5 –.. • สวพ. ลงพื้นที่สำรวจโจทย์วิจัยชุมชน

  สวพ. ลงพื้นที่สำรวจโจทย์วิจัยชุมชน

  สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำนักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ชุมชนแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนแพรกหนามแดง สนทนากับกลุ่มเป้าหมายสำรวจโจทย์วิจัยตามความต้องการของพื้นที่ชุมชน..