Recent Posts

  • วันที่ 2 ของโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี

    วันที่ 2 ของโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมผู้บริหาร ได้แก่ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นักวิจัย และผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์..


  • สวพ. บริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชนจังหวัดอ่างทองและจังหวัดสิงห์บุรี

    สวพ. บริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชนจังหวัดอ่างทองและจังหวัดสิงห์บุรี

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมผู้บริหาร ได้แก่ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นักวิจัย และผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์..