Recent Posts

 • ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา สำรวจข้อมูลพื้นที่ชุมชนโครงการคลินิกเทคโนโลยี

  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา สำรวจข้อมูลพื้นที่ชุมชนโครงการคลินิกเทคโนโลยี

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่กลุ่มชุมชนเป้าหมายของโครงการคลินิกเทคโนโลยีในแผนงานถ่ายทอด เทคโนโลยี จำนวน 3 โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ก่อนการถ่ายทอดเทคโนโลยีในวันที่กำหนด ณ กลุ่มถนอมอาหารจากปลา บ้านตราชู.. • สวพ. ลงพื้นที่ศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอ่างทอง

  สวพ. ลงพื้นที่ศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอ่างทอง

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำนักวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้แก่ อาจารย์กิ่งกาญจน์ พิจักขณา อาจารย์คมเขต เพ็ชรรัตน์ ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์  อาจารย์มยุรี เรืองสมบัติ อาจารย์ดรุณรัตน์ พิกุลทอง..


 • สวพ. อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอ่างทอง

  สวพ. อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอ่างทอง

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำนักวิจัยจาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คือ อาจารย์ดวงกมล ตั้งสถิตพร และ อาจารย์ธนภพ โสตรโยม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดอ่างทอง..


 • ผอ. สวพ. เยี่ยมผู้ประกอบการในงาน OTOP MidYear 2014

  ผอ. สวพ. เยี่ยมผู้ประกอบการในงาน OTOP MidYear 2014

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมงาน เยี่ยมชมความสำเร็จของผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ได้ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อทำผลิตภัณฑ์ใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไผ่หวาน กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานศิลป์บางเจ้าฉ่า กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์เพชรมงคล กลุ่มจักสานกระเป๋าจากเชือกมัด ฟาง ในงาน..


 • สวพ. จัดอบรมเพื่อสร้างนักวิจัยชุมชน

  สวพ. จัดอบรมเพื่อสร้างนักวิจัยชุมชน

  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยที่มีศักยภาพ กิจกรรมที่ 1 การอบรม เชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิจัยชุมชนต้นแบบ ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2557 ณ บ้านทิพย์สวนทอง..

 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดอ่างทอง

  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดอ่างทอง

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมงาน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากหน่อไม้ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่หวาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริก แก่ชุมชนกลุ่มแม่บ้านบ้านมะขาม โดยเป็นการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัย..