• Home »
  • Uncategorized »
  • การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ OTOP หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ OTOP หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ OTOP หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดของผลิตภัณฑ์ OTOP และเพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเพิ่มมูลค่าของ ผลิตภัณฑ์ OTOP  ภายใต้การดำเนินโครงการเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีการเสวนาการร่วมทำงานวิจัยและบริการวิชาการในลักษณะเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานวิจัยและบริการวิชาการกับหน่วยงานภาย นอก ร่วมมือและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านบุคลากร เครื่องมือ และองค์ความรู้ เมื่อวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2556 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16 17 18 19 20

View (396)