• Home »
  • Uncategorized »
  • การพัฒนาคุณภาพสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต

การพัฒนาคุณภาพสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต

ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จำนวน 250,000 บาท

วิธีดำเนินการ
ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสมุนไพรแปรรูปที่ลดปริมาณน้ำตาลและตอบโจทย์ของอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่แก้ปัญหาการไหลของน้ำเชื่อมในผลิตภัณฑ์และช่วยสร้างเอกลักษณ์ของกลุ่ม ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดวางและนำเสนอสินค้าชุมชนในศูนย์จำหน่ายบริเวณวัดไชโยวรวิหาร และเพื่อประเมินและติดตามผลความสำเร็จของโครงการ

ผลการดำเนินงาน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย จำนวน 85 คน ณ กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 5 – 10 สิงหาคม 2556 ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการ  ร้อยละ 91.20 หรือพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.56 การติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้สำเร็จการฝึกอบรมร้อยละ 97.65 นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชุมชน/กลุ่ม โดยการประกอบอาชีพ นำความรู้ไปใช้ในครอบครัว ใช้ในที่ทำงาน นอกจากนี้ สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์จากการฝึกอบรมพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ และเป็นวิทยากรถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ต่อ

1 2 3

View (468)