• Home »
  • Uncategorized »
  • โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ปีที่ 2

โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ปีที่ 2

ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จำนวน 250,000 บาท

ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารว่างและขนมไทย ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำแผนธุรกิจ และช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการและให้คำปรึกษาแนะนำระบบการผลิตโดยใช้หลักเกณฑ์วิธีที่ดี ในการผลิตว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป (GMP) ซึ่งดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำขนมพายชั้น แป้งกล้วย และชิฟฟอนแป้งกล้วย ระหว่างวันที่ 23 – 28 มิถุนายน 2555 ณ กลุ่มแม่บ้าน – เยาวชน บ้านห้วยสาลิกา ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 70 คน ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 95.80 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.79 และมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 90.40 โดยพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.52

การติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์พบว่า มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 62 คน จาก 70 คน หรือร้อยละ 93.80 นำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ โดยนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ร้อยละ 77.42 ผู้ฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ ร้อยละ 20.97 และ ผู้ฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้เมื่อมีโอกาส ร้อยละ 1.61

1 2 3

View (716)