• Home »
  • Uncategorized »
  • โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาของชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี (ครั้งที่ 2)

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาของชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี (ครั้งที่ 2)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คือ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ ดำเนินการติดตามประเมินผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาของชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2557 ณ กลุ่มถนอมอาหารจากปลาบ้านตาชู ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีสมาชิกของชุมชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน มี วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา และออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาและช่วยสร้าง เอกลักษณ์ของกลุ่ม โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำข้าวเกรียบปลา น้ำพริกปลาป่น และปลากรอบทรงเครื่อง

2 3 13 17 18 20 22 23 24 27 31 32 37 41 42 45 47 49 50 53

View (207)