• Home »
  • Uncategorized »
  • คลินิกเทคโนโลยี มทร. พระนคร ร่วมกิจกรรมเติมความรู้ให้ อสวท. ประจำปี 2557

คลินิกเทคโนโลยี มทร. พระนคร ร่วมกิจกรรมเติมความรู้ให้ อสวท. ประจำปี 2557

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วทน.) ให้กับสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2) ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2557 เพื่อพัฒนา ศักยภาพด้าน วทน. ให้กับสมาชิก อสวท. สามารถทำหน้าที่ในการสนับสนุนกิจกรรมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่าย อสวท. ทั่วประเทศ โดยนำ อสวท. ในความดูแลของคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางวิไลภรณ์ แก้วสุวรรณ และ นางประทีป จันทร์แจ้ง

DSC_0811 DSC_0815 DSC_0820 DSC_0827 DSC_0833 DSC_0841 DSC_0849 DSC_0876 DSC_0902 DSC_0914 DSC_0919 DSC_0940 DSC_0948 DSC_0952 DSC_0966 DSC_0970

View (179)