• Home »
  • Uncategorized »
  • โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์หน่อไม้เลี้ยง หวานแปรรูปเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตไผ่เลี้ยงหวาน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์หน่อไม้เลี้ยง หวานแปรรูปเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตไผ่เลี้ยงหวาน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตรา จารย์อภิญญา มานะโรจน์ พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์หน่อไม้ เลี้ยง หวานแปรรูปเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตไผ่เลี้ยงหวาน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2557 ณ กลุ่มชุมชนผู้ผลิตไผ่เลี้ยงหวาน ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวน 65 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาหน่อไม้เลี้ยงหวานแปรรูป ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมของกลุ่ม และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนกลุ่มผู้ผลิตไผ่เลี้ยงหวานและชุมชนใกล้เคียง โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหน่อไม้ ได้แก่ ไส้กรอกอีสานหน่อไม้ ไส้กรอกอีสานหน่อไม้สด และลูกชิ้นหมูหน่อไม้

2 7 8 9 11 15 16 17 19 25 27 30 33 36 38

View (350)