• Home »
  • Uncategorized »
  • สวพ. ลงพื้นที่สำรวจโจทย์วิจัยชุมชน

สวพ. ลงพื้นที่สำรวจโจทย์วิจัยชุมชน

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำนักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ชุมชนแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนแพรกหนามแดง สนทนากับกลุ่มเป้าหมายสำรวจโจทย์วิจัยตามความต้องการของพื้นที่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือสภาพปัญหาของชุมชน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

View (199)